Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

tuin2

ANBI

Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Hieronder vindt u alle daarmee samenhangende gegevens.
Naam:
Stichting Hospice De Luwte
RSIN / Fiscaal nummer:
8134.25.773
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een hospice in Soest. 
In dit hospice wordt hulp, verzorging en begeleiding geboden aan terminale patiënten waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk is en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensovertuiging, geaardheid, geslacht en welstand.
Contactgegevens en bestuurssamenstelling: contact
Beleidsplan:
       Meerjarenbeleidsplan 2017-2019: Klik hier
       Meerjarenbeleidsplan 2020-2022: Klik hier
Werven van geld
Stichting Hospice De Luwte ontvangt middelen vanuit de volgende bronnen:
  • Subsidie van het ministerie van VWS
  • Eigen bijdragen van de gasten
  • Fondsen en giften
  • Ondersteunende begeleiding ZVW
Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
De personeelsleden in loondienst vallen onder de CAO-VVT.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: jaarverslag 2021

Financiële verantwoording:
Cijfers 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI: formulier 2021
Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl