Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Jaarverslag 2019

Stichting Hospice De Luwte
Stichting Hospice de Luwte stelt zich ten doel het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten (d.w.z. met een levensverwachting van maximaal 3 maanden), waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk of wenselijk is. Deze vrijwillige hospicezorg wordt afhankelijk van de wens gegeven in het hospice dan wel thuis of in een zorginstelling.

Samenvoeging stichtingen
In 2013 hebben we Stichting De Luwte Thuis opgericht. Doel hiervan was naasten van stervenden in de thuissituatie te ontlasten door het inzetten van opgeleide vrijwilligers. Na 6 jaar is gebleken dat dit een zinvolle aanvulling op de zorg in het hospice is. Omdat we steeds meer merkten dat het prettiger is alles vanuit 1 stichting te organiseren, maar ook omdat steeds vaker vrijwilligers zowel thuis als in het hospice ingezet konden worden, hebben we in 2019 besloten beide activiteiten in 1 Stichting onder te brengen. Per 1 juli 2019 is daarom Stichting De Luwte Thuis opgeheven en zijn alle activiteiten van die stichting ondergebracht in Stichting Hospice De Luwte. In het dagelijks taalgebruik spreken we nu van “De Luwte, Hospice & Thuis”.

Gasten Hospice
Aantallen
In 2019 hebben we zorg verleend aan 52 gasten in het hospice. Hiermee komt het totale aantal gasten in het hospice sinds de opening op 586. Dit betekent dat we in al die jaren niet alleen aan 586 mensen een veilige plek hebben mogen bieden, maar ook dat er even zoveel families in het huis zijn ontvangen en soms opgevangen. Voor ons is de zorg voor deze naasten soms net zo belangrijk als de zorg voor de gast. Immers, door hen te ondersteunen, ondersteunen we onze gasten.
De verblijfsduur van onze gasten was in 2019 gemiddeld 26 dagen en varieerde van 1 dag tot 4,5 maanden. Van deze gasten overleden er 48 in het hospice, 3 gingen naar een verpleeghuis, 1 ging terug naar huis. Daarnaast hebben we 1 gast gehad die na een eerste opname terug is gegaan naar huis, daar nog een paar mooie maanden heeft gehad en vervolgens weer in het hospice is opgenomen om daar te overlijden.
27 Gasten waren man, 25 waren vrouw. De jongste gast was 48, de oudste 98 jaar. Het bezettingspercentage over 2018 bedroeg 92 %.
De helft van onze gasten kwam uit de thuissituatie, 21 kwamen er uit het ziekenhuis. De overige gasten kwamen uit een verpleeghuis of een ander hospice. De geografische herkomst van de gasten bestreek vooral onze eigen regio. De meerderheid (58 %)  kwam uit Soest of Baarn. De andere gasten kwamen uit diverse streken van het land. In de meeste gevallen is de reden dat iemand van verder weg naar ons hospice komt dat er familie in Soest of omgeving woont.

Uitgeplaatst
In het stukje hiervoor wordt melding gemaakt van 4 gasten die niet in het hospice zijn overleden maar verhuisd zijn naar een andere plek. Dit willen we graag wat nader toelichten.
Elk jaar vindt een dergelijke uitplaatsing in ca. 10 procent van de opnames plaats. Reden voor deze uitplaatsing is in het algemeen dat de ziekte zich veel langzamer ontwikkelt dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit betekent meestal dat de toestand zich stabiliseert of soms zelfs verbetert, in beide gevallen resulterend in een sterk gewijzigde levensverwachting. In deze situaties kan het hospice niet de gewenste zorg bieden. Bovendien is het hospice niet de gewenste plek om te vertoeven wanneer je juist aan het opknappen bent.

Herdenkingsbijeenkomst
Op 31 januari 2019 hebben wij onze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst herdachten wij alle gasten die in 2019 in ons hospice zijn overleden. Naasten van de gasten werden hiervoor uitgenodigd, evenals de medewerkers van het hospice. De namen van de gasten werden genoemd en voor elke gast werd een kaarsje aangestoken. Dit werd afgewisseld met zang van het hospicekoor en het voordragen van bijzondere teksten. Het was een mooie en ontroerende avond, waarin het vooral ook goed was elkaar nog eens te ontmoeten. Na afloop werden herinneringen opgehaald, verdriet gedeeld en bemoedigingen uitgesproken. Ook was er gelegenheid om het herdenkingsboek in te zien. Dit boek wordt elk jaar door één van de vrijwilligers gemaakt (elk jaar door een ander) en het bevat de namen van al onze gasten van dat jaar.

Inzetten Thuis
In 2019 waren er 17 aanvragen voor thuisinzetten. Hiervan hebben 15 inzetten ook daadwerkelijk plaats gevonden; 2 mensen overleden voordat de inzet kon starten. De aanvragen zijn 6 keer door de thuiszorg gedaan; 2 x door de huisarts en 9x door familieleden.
In totaal is er 207.5 uur inzet geleverd door de vrijwilligers van De Luwte, ingevuld  over 63 “dagdelen”. 1 Inzet is een nacht geweest, de overige inzetten waren overdag . 4 Inzetten duurden korter dan een week, 8 inzetten tussen de 1 en 4weken en 3 inzetten duurden langer dan 4 weken.
Vanuit de thuis-aanvragen zijn er 4  personen  uiteindelijk opgenomen in het hospice.

Tevredenheidsonderzoek
In 2019 hebben wij het tevredenheidsonderzoek onder nabestaanden met behulp van door de VPTZ ontwikkelde vragenlijsten gecontinueerd. De VPTZ zorgt ook voor de verwerking van de ingevulde lijsten. We kunnen concluderen dat voor zowel het hospice als thuis de tevredenheid van nabestaanden ook dit jaar weer hoog was. Desondanks valt er gelukkig altijd wat te leren en te verbeteren en dit is dan ook een van de redenen waarom we dit onderzoek uitvoeren.

Donateurs
Een substantieel deel van de middelen van De Luwte bestond ook in 2019 uit giften van fondsen, bedrijven en particulieren. Zonder deze giften kan het hospice niet bestaan. 
Gelukkig is een groot deel van deze giften afkomstig van donateurs die het hospice vaak al jaren financieel steunen. Natuurlijk kunnen wij altijd nieuwe donateurs gebruiken, want mede dankzij al deze giften kunnen we doen waar we voor zijn opgericht: een veilige plek bieden aan ernstig zieke mensen en hun naasten. We weten echter ook dat we niet moeten overvragen, het is steeds zoeken naar de balans.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat wij iedereen zeer erkentelijk zijn voor bijdragen, groot en klein, in geld of in natura.

Bestuur
Het bestuur van stichting Hospice de Luwte bestond in 2019 uit de volgende personen:
- Koos Nieuwland, voorzitter
- Ronald de Jong, penningmeester
- Henk van Dalen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied PR en fondsenwerving, tevens vicevoorzitter
- Joost Kruiswijk, algemeen bestuurslid

Medewerkers
A – Vrijwilligers
Eind 2019 heeft het hospice 67 vrijwilligers in dienst. Van die 67 werken er 64 in het hospice als zorgvrijwilliger of gastvrouw. Er zijn op alle dagen en alle momenten gedurende de dag, avond en nacht vrijwilligers in het hospice om zorg en aandacht te geven aan onze gasten en hun naasten. Eind 2019 zijn we gestart met 2 kookvrijwilligers, vrijwilligers die op een aantal dagen in de week naar het hospice komen om te koken voor de gasten en eventueel hun naasten.
Gedurende het jaar zijn er 14 vrijwilligers gestopt. Het merendeel omdat het vrijwilligerswerk niet meer te combineren was met zijn of haar werk. Andere redenen zijn: verhuizing naar elders, het werken in het hospice wordt te zwaar, na jaren als vrijwilliger gewerkt te hebben niet meer genoeg voldoening uit het werk halen, toe aan iets anders.
Naast deze vrijwilligers zijn er 3 vrijwilligers actief in de ondersteuning van de administratie, planning, klussen in huis en boodschappen. Tevens hebben wij vrijwillige ondersteuning op het gebied van automatisering. Ook het stichtingsbestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.
In vakantieperiodes, tijdens trainingsdagen etc. doen wij heel graag een beroep op een groep van ca. 10 vrijwilligers die in het verleden langere tijd als vrijwilliger actief zijn geweest n het hospice maar ondertussen als vaste vrijwilliger zijn gestopt. Door de inzet van deze groep kunnen wij in de vakantiemaanden en op momenten dat wij met de vrijwilligers bijeen zijn i.v.m. training of overleg zorgen voor een continuïteit van de vrijwillige inzet in het hospice. 

De Luwte Hospice & Thuis levert informele zorg aan mensen in de laatste levensfase. Dit kan bij mensen thuis zijn of in het hospice. Waar wij van oorsprong deze vrijwilligersgroepen gescheiden hielden, werken we er nu aan om vrijwilligers van de thuisinzet ook in te zetten in het hospice en omgekeerd. Dit kan zijn tijdens vakantieperiodes of gedurende het gehele jaar. Ook kunnen we een vraag voor ondersteuning thuis aanvullen met vrijwilligers vanuit het hospice. Dit alles kan voor de vrijwilliger een verrijking zijn van zijn of haar werk als vrijwilliger en maakt het voor De Luwte mogelijk om zo goed mogelijk de bezetting in het hospice of de vraag voor thuisinzet te kunnen realiseren. 

Sinds 2016 werken wij met een tuingroep. Dit is een groep van ruim 10 vrijwilligers die van maart t/m oktober eens in de maand op zaterdagochtend met elkaar de prachtige tuinen van het hospice onderhoud. Zowel de voor-en zijtuin als ook de grote achtertuin wordt met veel liefde en aandacht door hen zomerklaar gemaakt, onderhouden en zo voort. Twee vrijwilligers zijn de trekkers van deze groep en zorgen er altijd voor dat alles voorbereid en georganiseerd wordt. 

Tijdelijke afwezigheid vrijwilligers
Vrijwilligerswerk in het hospice is een vorm van vrijwilligerswerk waarbij er gedurende het hele jaar een beroep op je gedaan wordt. Wij spreken met vrijwilligers af dat zij 1 a 2 dagdelen per week ingezet worden in het hospice. Maar naast je tijd vraagt het werk ook fysiek en emotioneel van onze mensen het nodige. En soms zijn er tijden dat het in tijd of fysieke- en/of emotionele belastbaarheid gewoonweg even niet lukt, dat een vrijwilliger zich tijdelijk moet terugtrekken. Natuurlijk geven wij hiervoor de ruimte aan onze vrijwilligers. De ruimte om zich even terug te trekken om zodra het weer kan zich weer helemaal in te zetten. Een veel gehoorde reactie in zo’n periode is ook dat vrijwilligers merken dat ze het hospice missen. De waarde die men hecht aan het van betekenis zijn voor de gasten en de samenwerking met elkaar is groot en deze persoonlijke betekenis van het werken in het hospice wordt nog voelbaarder als je even niet actief kunt zijn.
Deze tijdelijke afwezigheid van een deel van onze vrijwilligers is er altijd. Wij weten ondertussen dat ca. 10% van onze vrijwilligers even niet ingeroosterd kan worden. 

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers: Alle nieuwe vrijwilligers volgen een langdurig inwerktraject. Hierin worden ze door ervaren vrijwilligers en verpleegkundigen tijdens hun diensten in het hospice begeleid en ingewerkt. Daarnaast onderhoudt de coördinator individueel contact met de nieuwe vrijwilligers (junioren).  Alle nieuwe vrijwilligers volgen een verplichte meerdaagse basistraining, gebaseerd op de basistraining van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), maar aangepast aan de wensen en eisen van De Luwte. Deze training is met name gericht op de houding van de vrijwilliger ten opzichte van de stervende en zijn of haar familie. Tevens richten we ons hierin op zelfreflectie en op de impact die het werken met stervenden op de vrijwilliger heeft. Ook komen onderwerpen aan bod zoals het beleid van De Luwte en onderlinge samenwerking. Een deel van de training bestaat tevens uit “Til- en ADL- training”, een training gericht op de lichamelijke verzorging van de gast. Deze trainingen worden gegeven door een ervaren externe trainer in combinatie met de coördinator en directie van het hospice, verpleegkundigen en ervaren vrijwilligers. Ook worden de deelnemers na de training gevolgd en ondersteund via meerdere terugkomavonden.

In maart & april is deze training door 17 nieuwe zorgvrijwilligers en gastvrouwen gevolgd. Deze vrijwilligers zijn tussen december 2018 en februari 2019 gestart. Dit trainingstraject is voor vrijwilligers een essentieel en zeer waardevol onderdeel van het werk en wordt bovenal verdiepend en als een cadeau voor het werken bij De Luwte ervaren. Tevens brengt het een groot gevoel van saamhorigheid met elkaar als groep waar een ieder vaak jaren lang nog steun aan ondervindt.
Wij rekenen erop dat het gemiddeld ca. 1 jaar duurt voordat een nieuwe vrijwilliger ingewerkt is. Natuurlijk wordt er ook daarna nog veel geleerd. Er zijn ook dan nog soms situaties nieuw en onbekend, maar de vrijwilliger is in staat om zelfstandig hierin te acteren of hulp en ondersteuning erbij te vragen.

Trainingen algemeen
Jaarlijks staan er voor alle ervaren, junioren en invalvrijwilligers trainingen en workshops op de jaarplanning.
Zo is er in 2019 meerdere malen een brandweertraining  gegeven. Deze training wordt op vrijwillige basis gegeven door Harry Lip, veiligheidsadviseur en hoofd BHV van het Meander Medische Centrum. De training vindt plaats op het oefenterrein van het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. Ook hebben we een aantal keren per jaar voor zorgvrijwilligers een vervolgtraining Til- en Adl (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) georganiseerd. Tijdens deze training worden technieken geoefend, vragen die er zijn behandeld, nieuwe vaardigheden geleerd.

Drie maal was er een vrijwilligersbijeenkomst. Deze bijeenkomsten waren met name bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen directie, coördinator en vrijwilligers. Aansluitend aan de vrijwilligers-bijeenkomsten hebben we  themabijeenkomsten/lezingen  georganiseerd. Hiervoor nodigen we externe sprekers uit. Onderwerpen die dit jaar o.a. de revue passeerden waren “Palliatieve sedatie” en “het vak van de begrafenisondernemer”.

Verdiepingstrainingen
In 2019 hebben we veel kunnen investeren in verdiepende training voor vrijwilligers. Hierdoor hebben we een tweetal mooie, impactvolle trainingstrajecten doorlopen. In het voorjaar hebben we een tweedaagse verdiepingstraining georganiseerd in het Dominicanen Klooster in Huissen. Deze training was geïnspireerd op de methode “werken vanuit de bedoeling”. Vragen die hierin aan bod kwamen waren: wat inspireert jou in de visie van de Luwte? Wat inspireert jou in het vrijwilligerswerk? Hoe vertaal je de visie naar de manier van werken in huis? Hoe kijken we naar de toekomst? Dit alles leverde boeiende en inspirerende gesprekken en uitkomsten op. Daarnaast was er natuurlijk ook ruimte om elkaar op een andere manier te ontmoeten. Het klooster was hiervoor een mooie omgeving.
In de nazomer gaf een casus in het hospice aanleiding om deze situatie middels moreel beraad met elkaar te bespreken. Dit deed zoveel recht aan de situatie en gaf een ieder zoveel mogelijkheden om terug te kijken op de situatie, dat we besloten hebben deze methode breder in te kunnen gaan zetten bij De Luwte. Hiervoor is er in het najaar in meerdere groepen een workshop Moreel Beraad gegeven. In 2020 zal de directie met een groep medewerkers van andere organisaties een trainingstraject volgen om als gespreksleider deze methode bij elkaars organisatie in te kunnen zetten.

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging van vrijwilligers en is bedoeld om geluiden vanuit de vrijwilligers bij de directie te brengen en omgekeerd, veranderingen te evalueren, ideeën te checken. Eens in de twee maanden vindt een overleg tussen deze leden en de directie plaats.

Hospicekoor
Maandelijks komen een aantal vrijwilligers en medewerkers van het hospice bijeen om samen te zingen. Doel is om een mooi repertoire op te bouwen voor een optreden tijdens de herdenkingsbijeenkomst. Maar daarnaast is het ook van belang om op deze manier gezellig met elkaar bezig te zijn. Het koor staat onder leiding van een professioneel dirigent, Sven Boogert.

Vrijwilligersverwendag
Gedurende het gehele jaar zetten onze vrijwilligers zich vrijwillig in voor de gasten in het hospice en bij de mensen thuis. Zonder de inzet, betrokkenheid en liefdevolle aandacht van hen zou De Luwte niet bestaan. Als een welgemeend “dankjewel” nodigen wij ieder jaar de vrijwilligers uit voor een verwendag. Een dag waarop zij verwend worden en ook de gelegenheid krijgen om elkaar eens buiten het hospice of de thuisinzet te treffen en te spreken.

Dit jaar was deze bijzondere dag op zaterdag 12 oktober. Dit keer zijn we dichtbij huis gebleven en werden we door Restaurant Greenfields in Baarn ontvangen. Allereerst was er een treffende, bijzondere en intieme voorstelling van Tjerk Ridder, “Trekhaak Gezocht” . Daarna was er volop tijd om lekker te eten, te praten en lachen met elkaar. En natuurlijk mocht een heuse “hoe goed ken je De Luwte” quiz niet ontbreken. Vanaf dit jaar hebben we hiervoor een unieke wisselbeker voor de winnaar in de vorm van een beeldje. Een exemplaar van dit beeldje staat tevens in het hospice en drukt voor ons de essentie van het werk van De Luwte uit.

B – Beroepskrachten in dienst van Lyvore
Voor de verpleging en verzorging maakt het hospice gebruik van een vast team van Lyvore, bestaande uit verpleegkundigen die extra geschoold zijn op het gebied van de palliatieve zorg. Tevens werkte er vanuit Lyvore een huishoudelijk medewerker in het hospice.
 

C - Beroepskrachten in dienst van het hospice:
Directeur Marja van der Vorst

  Is eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice
  Speerpunten: Opstellen algemeen beleid, Scholing vrijwilligers, PR, Financiën.
Adjunct directeur Annemarie Hidding
  Vervangt de directeur bij diens afwezigheid.
  Speerpunten: Mede-opstellen van het algemeen beleid, Intake gasten, Organisatie van de zorg, Automatisering.
Coördinator vrijwilligers Wilma Mout
  De coördinator vrijwilligers is verantwoordelijk voor het vrijwilligersrooster, de aanname van nieuwe vrijwilligers en het voeren van functioneringsgesprekken      met de vrijwilligers. Daarnaast organiseert zij de vrijwilligerstrainingen. Zij is het eerste aanspreekpunt van de vrijwilligers.
Coördinator thuis inzetten Marion Henken
  
De coördinator thuisinzetten is het eerste aanspreekpunt voor mensen die thuis hulp willen ontvangen. Ze heeft en intakegsprek, regelt de inzet van vrijwilligers en evalueert de zorg van de vrijwilligers regelmatig met de cliënt en/of diens naasten.

Alle vier de beroepskrachten hebben een deeltijdcontract.

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl