Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Missie, visie en kernwaarden van De Luwte

De Stichting heeft als missie1:

  • het in stand houden van een hospice in Soest waarin hulp, verzorging en begeleiding geboden wordt aan terminale patiënten
  • het bieden van vrijwilligershulp in deze laatste fase, zowel overdag als ’s nachts, zowel in het hospice als bij mensen thuis
  • het scheppen van omstandigheden die het voor de terminale patiënten mogelijk maakt om afscheid te nemen van hun naasten en van het leven 
  • het bieden van hulp bij rouwbegeleiding aan de naasten
  • er wordt bij dit alles geen onderscheid gemaakt naar levensovertuiging, geaardheid, geslacht en welstand.

Het is de visie van De Luwte dat mensen op een veilige plek, omringd door hun naasten, in huiselijke sfeer moeten kunnen overlijden. We hebben oprechte aandacht voor onze gasten en diens naasten en hun noden en vragen. We hebben respect voor ieders eigenwaarde. In de visie van het hospice wordt stelling genomen over de manier waarop deze zorg georganiseerd dient te zijn (zie ook hieronder bij kernwaarden). We willen aandacht schenken aan de behoeften op alle aspecten van palliatieve terminale zorg (fysiek, sociaal, psychologisch en spiritueel)2. Onze gasten behouden zelf de regie, totdat dit echt niet meer mogelijk is, dan zullen wij het overnemen. Wij doen dit alles door het inzetten van betrokken en deskundige vrijwilligers. De verpleegkundige zorg in huis wordt verleend door een team van palliatief geschoolde verpleegkundigen, die tevens de vrijwilligers coachen3.

Een aantal kernwaarden is hierin duidelijk te lezen of te herkennen: veiligheid, huiselijkheid, aandacht, respect, eigenwaarde, autonomie. Een belangrijke kernwaarde die wat meer verscholen lijkt in de tekst, maar aan de basis van de organisatievorm staat is medemenselijkheid. De keuze voor vrijwilligers als eerste aanspreekpunt (i.p.v. de professionele krachten), als degenen die er altijd zijn, komt voort uit die kernwaarde. De gedachte hierachter is dat sterven geen medisch of verpleegkundig proces is, maar een menselijk proces. Daarin is het belangrijk om medemensen om je heen te hebben. Dat staat voorop. Natuurlijk is verpleging en medische deskundigheid van belang, maar alleen daar waar die ook echt nodig is. 
Deze kernwaarde staat centraal in alles wat er in, rond en over het hospice gebeurt. Samen met de andere hierboven genoemde kernwaarden wordt er aandacht aan besteed in zowel de dagelijkse gang van zaken als in het beleid. In het driejaarlijkse meerjarenbeleidsplan, dat door de directie wordt opgesteld en door het bestuur wordt besproken en vastgesteld, worden deze waarden als basis genoemd. In dit meerjarenbeleidsplan worden ook doelen geformuleerd en hoofdactiviteiten voorgenomen. Dit gebeurt nauwelijks in cijfers, maar vooral in uitwerking van de genoemde waarden. Uiteraard is het voor het voortbestaan van het hospice van belang dat er een gezonde financiële situatie is en blijft. Echter, wanneer de kernwaarden in het geding komen, kan (en zal) er soms voor gekozen worden op financieel gebied concessies te doen. 

In het hospice is de zorgverlener dus in eerste instantie de vrijwilliger. In de introductietraining die de vrijwilligers (en overigens ook nieuwe verpleegkundigen) krijgen, wordt aandacht besteed aan de waarden die we als organisatie belangrijk vinden en aan de organisatievorm. Uiteraard kent het hospice ook andere zorgverleners, onder andere de verpleegkundigen. De verpleegkundigen zijn niet in dienst bij het hospice, maar bij een aanbieder van onder andere thuiszorg. 
 
1 Zie statuten Stichting Hospice De Luwte d.d. 26-06-2019
2 Overeenkomstig de definitie van Palliatieve zorg volgens de WHO 
3 Hieronder wordt verstaan het ondersteunen van de vrijwilliger door enthousiasmeren, voordoen, samendoen totdat de vrijwilliger zaken zelfstandig kan uitvoeren en de vrijwilliger daarin bevestigen.aan de waarden die we als organisatie belangrijk vinden en aan de organisatievorm.
 

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl